Parlament Europejski przyjmuje walentynkowe rezolucje ws. praw osób LGBTI

Parlament Europejski przyjął 14 lutego dwie rezolucje nt. praw osób LGBTI. Pierwsza rezolucja dotyczy przyszłości wykazu działań na rzecz osób LGBTI. Parlament wzywa w niej Komisję Europejską do zadbania o to, by prawa osób LGBTI zostały potraktowane priorytetowo w programie prac na lata 2019–2024. Druga rezolucja, jako pierwsza w historii, poświęcona jest sytuacji osób interpłciowych w Europie.

Przyszłość wykazu działań na rzecz osób LGBTI

W rezolucji w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz osób LGBTI (2019–2024), Parlament Europejski wezwał Komisję do zadbania o to, by prawa osób LGBTI zostały potraktowane priorytetowo w programie prac na lata 2019–2024. – Chodzi o to, żeby nowa Komisja, po wyborach europejskich, na poważnie wzięła się za urzeczywistnianie równości praw osób LGBTI w Europie. Oznacza to m.in. zobowiązanie Komisji do monitorowania i egzekwowania wdrażania przepisów i środków, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTI, edukacji, czy zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom doświadczającym przestępstw z nienawiści – powiedział dr Piotr Godzisz z Lambdy Warszawa.

Komisja Europejska została wezwana do podjęcia konkretnych środków w celu zapewnienia swobody przemieszczania się wszystkim rodzinom, w tym rodzinom osób LGBTI, zgodnie z niedawną sprawą Coman przed TSUE.

Parlament odniósł się też do praw osób transpłciowych. Negatywnie ocenił fakt, że osiem państw członkowskich wymaga sterylizacji, a 18 (w tym Polska) – diagnozy i orzeczenia lekarskiego od osób pragnących sądowo uzgodnić płeć. – Standardem w postępowaniach o korektę płci w dokumentach powinno być oświadczenie osoby transpłciowej. Medykalizacja tego procesu jest przejawem dyskryminacji i stygmatyzacji osób transpłciowych – powiedziała Karolina Więckiewicz, prawniczka współpracująca z Lambdą Warszawa i fundacją Trans-Fuzja.

Prawa osób interpłciowych

Parlament przyjął też pierwszą w historii rezolucję w całości odnoszącą się do praw osób interpłciowych (w polskim tłumaczeniu rezolucji błędnie nazywanych interseksualnymi). W tekście rezolucji pojawiła się definicja osób interpłciowych. Są to osoby, które „rodzą się z fizycznymi cechami płciowymi, które nie odpowiadają normom medycznym lub społecznym ciała kobiecego i męskiego, a te różnice w cechach płciowych mogą przejawiać się w cechach pierwszorzędnych (takich jak wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe, struktura chromosomowa i hormonalna) lub w cechach drugorzędnych (takich jak masa mięśniowa, owłosienie i budowa ciała)”.

Parlament potępił przeprowadzane na interpłciowych noworodkach operacje mające na celu tzw. „normalizację płci”. – W praktyce chodzi o to, żeby z dziecka zrobić albo chłopca, albo dziewczynkę. Problemem jest to, że czasami operacje odbywają się pomimo braku uzasadnienia medycznego, bez odpowiedniego doradztwa i wsparcia dla dzieci interpłciowych oraz ich rodziców czy opiekunów – mówi Godzisz. Parlament podkreślił, że ważne jest zagwarantowanie dzieciom interpłciowym nietykalności cielesnej, autonomii i samostanowienia. Z zadowoleniem przyjął przepisy zakazujące operacji „normalizujących”, jakie obowiązują na Malcie i w Portugalii, a także zachęcił inne państwa członkowskie do jak najszybszego przyjęcia podobnych przepisów.

Parlament wyraził też ubolewanie, że cechy płciowe nie są uznawane za podstawę dyskryminacji w UE.

***

Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest największą w Polsce organizacją świadczącą wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+. Rocznie odbywa się ponad 1400 konsultacji psychologicznych, a na Telefon Zaufania dla osób LGBT+ i ich bliskich w zeszłym roku zadzwoniło 697 osób. Są m.in. osoby w kryzysie, mające myśli samobójcze, a także osoby z depresją czy doświadczające przemocy i dyskryminacji. Dzwonią też rodzice i opiekunowie osób LGBT+, a także nauczyciele i nauczycielki. Pracę Telefonu Zaufania wesprzeć można, przekazując 1% na Lambdę Warszawa (KRS 0000140531).