#RÓŻOWESPODENKI

Szkolenia i przewodniki o przemocy wobec osób LGBT
Training and guides on anti-LGBT violence

 

/Scroll down for English/

Wyobraź sobie, że idziesz ulicą w centrum miasta. Jest piękny dzień, mnóstwo ludzi na ulicy. Masz słuchawki na uszach i słuchasz muzyki. Nagle ktoś podstawia ci nogę. Potykasz się. Po chwili czujesz ból głowy. Ktoś cię uderzył. Na moment tracisz słuch. Otacza cię grupa mężczyzn. Wyzywają cię i wyśmiewają. Boisz się. Nikt nie reaguje. Zastanawiasz się, co się dzieje. Dlaczego ja?

 

 

Dawida Pawlinę zaatakowano w centrum Warszawy za to, że miał na sobie różowe spodenki. Tylko i aż tyle. Według sprawców, spodnie były „pedalskie”. Pytali Dawida, czy „pod spodniami ma też różowe stringi”.

Dawid nie zgłosił sprawy na Policję, bo bał się, że nikt nie potraktuje go poważnie. O ataku poinformował jednak organizacje pozarządowe, w tym Lambdę Warszawa.

HOMOFOBIA BOLI, A POKRZYWDZENI CIERPIĄ W MILCZENIU.

W Polsce ataków motywowanych uprzedzeniami w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyło blisko siedem na 10 osób LGBT. Najczęściej dochodzi do zniewag i innych ataków słownych, ale wiele osób doświadcza też przemocy fizycznej.

Jedynie 4% pokrzywdzonych zgłasza sprawę na Policję. Często nie znają swoich praw i nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Większość instytucji nie potrafi wspierać osób LGBT, które doświadczyły przemocy. Brakuje szkoleń i poradników na ten temat.

Sprawcy pozostają bezkarni, a pokrzywdzeni cierpią w milczeniu.

MOŻEMY TO ZMIENIĆ.

Lambda Warszawa wraz z organizacjami partnerskimi chce przeprowadzić cztery szkolenia dla instytucji, do których zgłaszać mogą się osoby LGBT pokrzywdzone przestępstwami. Chcemy dotrzeć również do mniejszych miejscowości. Szkolenia obejmą cały kraj, a odbędą się m.in. w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Oprócz szkoleń, chcemy wydać darmowe publikacje:

– poradnik dla instytucji: jak pracować z osobami LGBT, które doświadczyły przemocy,

– przewodnik dla pokrzywdzonych – o tym, jakie mają prawa i gdzie mogą szukać pomocy.

Zebraliśmy już 40 tys zł. By przeprowadzić szkolenia i wydrukować przewodniki, potrzebujemy jeszcze 20 tys.

 

Przerwij krąg przemocy. Wesprzyj zbiórkę na szkolenia i publikacje:

 • 512 zł to pełne przeszkolenie jednej osoby (2 dni)
 • 256 zł to 1 dzień szkolenia dla 1 osoby,
 • 150 zł to wydruk i dystrybucja 25 przewodników,
 • 60 zł to wydruk i dystrybucja 10 przewodników,
 • 25 zł to koszt materiałów szkoleniowych dla 1 osoby,
 • 12 zł to wydruk i dystrybucja 2 przewodników.

Jeśli kwota zostanie przekroczona, przekażemy ją na kolejne szkolenia!

Wesprzyj zbiórkę na Facebooku lub wpłać darowiznę na konto bankowe.

Volkswagen Bank Polska

IBAN PL47213000042001025987380001

SWIFT (BIC) VOWAPLP1

 

W materiale wykorzystano dwa utwory Kevina MacLeoda z serwisu incompetec.com, które są udostępniane na otwartej licencji.

 

#RóżoweSpodenki

 

***

Imagine walking down the street in the city centre. It is a beautiful day, lots of people on the street. You have headphones on and you’re listening to music. Suddenly someone trips you. After a while you feel a headache. Someone hit you. You lose your hearing for a moment. A group of men surrounds you. They challenge you and make fun of you. You’re scared. Nobody’s reacting. You’re wondering what’s going on. Why me?

 

 

Dawid was attacked in the centre of Warsaw for wearing pink shorts. So little and so much. According to the perpetrators, the pants were „queer”. They asked David if he „has pink thongs under his pants”.

Dawid did not report the assault to the police because he was afraid that nobody would take him seriously. However, he told NGOs, including Lambda Warsaw, about the attack.

HOMOPHOBIA HURTS AND VICTIMS SUFFER IN SILENCE.

In Poland, nearly seven out of 10 LGBT people experienced bias-motivated violence in the last two years. Most often, these are insults and other verbal attacks, but many people also experience physical violence.

Only 4% of the victims report the case to the police. They often do not know their rights and do not know where to look for support. Most institutions don’t know how to support LGBT people who have experienced violence. There is a lack of training and guidelines on this subject.

The perpetrators remain unpunished, and the victims suffer in silence.

WE CAN CHANGE IT.

Lambda Warsaw, together with partner organizations, wants to conduct four trainings for institutions to which LGBT people can report crimes. We want to reach smaller towns as well. The trainings will cover the whole country and will take place, inter alia, in Krakow, Poznan and Warsaw.

In addition to training, we want to publish free publications:

– a manual for institutions: how to work with LGBT people who have experienced violence,

– a guide for victims – about their rights and where they can seek help.

We have already collected PLN 40,000 (9,300 EUR). To organize trainings and print the publications we need another 20,000 (4,650 EUR).

 

Break the circle of violence. Support the fundraiser for training and publications:

 • 512 PLN (119 EUR) covers full training of one person (2 days),
 • 256 PLN (59 EUR) covers one day of training for one person,
 • 150 PLN (35 EUR) covers printing and distribution of 25 guides,
 • 60 PLN (14 EUR) covers printing and distribution of 10 guides,
 • 25 PLN (6 EUR) covers the cost of training materials for one person,
 • 12 PLN (3 EUR) covers the printing and distribution of two guides.

If the amount is exceeded, we will pass it on to the next trainings!

Donate on Facebook or via our bank account!

Volkswagen Bank Polska

IBAN PL47213000042001025987380001

SWIFT (BIC) VOWAPLP1

 

The material uses two tracks by Kevin MacLeod from incompetec.com made available under an open license.

 

#PinkShorts