Nasz zespół

ZESPÓŁ POMOCOWY

Paula Chmielewska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ogólna oraz dwuletnią Szkołę Terapii Seksualnej pod patronatem merytorycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz. W lipcu 2017 ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Odbywała staże w Centrum Terapii Lew-Starowicz, Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy, gdzie pracuje od czerwca 2016 roku. W czerwcu 2018 rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum CBT. Jest to czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym.
W kwietniu 2016 rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Obecnie udziela konsultacji za pośrednictwem telefonu, komunikatora internetowego oraz przyjmuje osoby zgłaszające problemy seksuologiczne. Pracuje również w Centrum Terapii Lew-Starowicz. Jej klientami/kami są głównie osoby doświadczające trudności w obszarze funkcjonowania seksualnego.

Katarzyna Habowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym w Instytucie Integralnej Psychoterapii GESTALT. W ramach uzupełnienia umiejętności terapeuty uczestniczyła także w licznych szkoleniach z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa (telefon zaufania, grupa socjoterapeutyczna, interwencja kryzysowa, konsultacje, psychoterapia) oraz w prywatnej praktyce. Staż kliniczny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.
Specjalizuje się m.in. w pomocy osobom cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, w stanach lękowych, nerwicach, depresji, kryzysach rozwojowych; pomaga w przypadkach problemów z kontaktami społecznymi, z relacjami, a także gdy pojawiają się trudności w osiąganiu celów oraz w szeroko pojętym rozwoju.
Swoją rolę psychoterapeuty widzi głównie jako towarzyszenie klientom w ich indywidualnej drodze, pomoc w rozwoju i chęci sięgnięcia po więcej, czasami w procesie wyrwania się ze starych, ograniczających schematów czy też w drodze przez kryzys.
O sobie: „Szanuję odmienność świata klienta i jego wartości. Uważam, że spotkanie terapeutyczne może być pomocne wyłącznie w atmosferze akceptacji, gdy klient nie czuje się oceniany i ma szansę być takim, jaki jest.”

Małgorzata Iwanek

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Aktualnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Certyfikowana edukatorka seksualna. Uczestniczka takich szkoleń i konferencji jak „Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego”, „Wywiad seksuologiczny” czy „ Seks i trauma a zdrowie psychiczne człowieka”.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała podczas stażu psychoterapeutycznego oraz seksuologicznego w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a także podczas pracy w telefonie zaufania w Lamdzie. Prowadzi bloga o relacjach, rodzinie i seksualności www.kulturaseksualna.pl.

Dariusz Jundziłł

Psycholog (SWPS) posiadający uprawnienia Instytutu Psychologii. Od 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin, warsztaty rozwojowe, terapię grupową i indywidualną DDA/DDD, coaching a także pracuje z problemami grup i organizacji metodami psychologii zorientowanej na proces. Jest współzałożycielem i na co dzień pracuję w Ośrodku Rozwoju i Psychoterapii PRZEMIANY w Warszawie. Interesuje się rozwiązywaniem problemów mających swoje źródło w dzieciństwie, tematyką niskiej samooceny i krytyki wewnętrznej, problemami w osiąganiu celów i wprowadzaniu zmian w życiu, realizowaniem się w świecie. Pomaga wszystkim zainteresowanym pracą z lękami czyli przekraczaniem własnych psychicznych barier. Pracuje także z parami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów relacyjnych, konfliktów, rozwojem związku, a także indywidualnie z uzależnieniem od osoby, z którą się jest w związku. Prowadzi cykliczne zajęcia warsztatowe i terapeutyczne „Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia (DDD/DDA)”, „JA vs. Krytyk Wewnętrzny” w temacie krytyki wewnętrznej i niskiej samooceny, oraz warsztaty samorealizacji „Ścieżkę serca”.

W Lambdzie Warszawa prowadzi – prócz psychoterapii – warsztaty z samoakceptacji.

Justyna Karpińska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT EDU). Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stażu na oddziale dziennym dla osób z doświadczeniem psychozy w Szpitalu Wolskim, a także stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracowała z osobami uzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz Fundacji ProAlteri, która swoje działania kieruje do osób z doświadczeniem psychozy.

W 2015 roku ukończyła kurs hipoterapii, organizowany przez PTHip. Od roku 2014 związana z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia.

Współpracę ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa rozpoczęła w 2015 roku, gdzie początkowo pracowała w Telefonie Zaufania, następnie jako interwentka kryzyzsowa oraz koordynatorka wszelkich działań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS oraz STI (m.in. partyworking). Obecnie prowadzi krótkoterminową terapię/poradnictwo psychologiczne skierowane do osób LGBT+.

Michał Kopeć

Absolwent studiów z psychologii klinicznej oraz dwuletnich studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej w SWPS. Jest w trakcie 4-letniego studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W Lambdzie Warszawa pracuje jako psycholog z osobami LGBTQIA nad rozwiązaniem życiowych kryzysów, w których się znaleźli. Pracuje z Klientami cierpiącymi na depresję, odczuwającymi lęk, z ofiarami przemocy czy dyskryminacji, osobami w kryzysie suicydalnym oraz mającymi trudność w zaakceptowaniu swojej seksualności. Dodatkowo, wspiera osoby LGBTQIA i ich bliskich świadcząc poradnictwo psychologiczne i edukację seksualną. Swoją wiedzę z obszaru seksualności człowieka i psychoterapii poszerza biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Dotychczasowe doświadczenie i wiedzę zdobywał jako wolontariusz Telefonu Zaufania Lambdy Warszawa oraz w trakcie stażów: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w poradni seksuologicznej Intimed.

Renata Romanowska

Psycholożka kliniczna, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczką Centrum Rozwoju Psychoterapeutów Mabor.
Ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa współpracuje od 1999 roku – jako prowadząca grupy wsparcia dla kobiet, treningi i warsztaty dla młodzieży, dorosłych i seniorów LGBT. Obecnie prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, par i rodzin oraz współpracuje z Programem na Rzecz Aktywności Osób Starszych.
Obszarem jej pracy są zaburzenia psychosomatyczne, depresja, zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki), nerwice, problemy związane z orientacją seksualną, kryzysy, zaburzenia emocjonalne.
O sobie: „W pracy wykorzystuję wszelkie metody, których uczyłam i wciąż uczę się na różnego rodzaju szkoleniach. Metody pracy dobieram w zależności od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta.”

Mirosław Sikora

Pracuje z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W pracy skupia się na poszerzaniu świadomości, pomocy klientom w dostrzeganiu i odkrywaniu ich wzorców życiowych i potrzeb oraz w przezwyciężaniu osobistych barier i blokad. Zajmuje go praca z doświadczającymi problemów wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami ze środowiska LGBT oraz osobami doznającymi trudności wynikającymi z silnych symptomów (problemy onkologiczne, pozawałowe, etc.) oraz uzależnień.
W pracy warsztatowej interesuje go wchodzenie w doświadczenie zmiany indywidualnej i dynamiki relacji za pomocą wykorzystania technik improwizacyjnych i narzędzi psychologii procesu.
Posiada akredytację Instytutu Psychologii Procesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończył studium psychologii procesu, studium polityki relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami poznawać.
Terapia dostępna również w języku angielskim.

Agata Tomaszewska

Psycholożka, terapeutka z ponad 20-sto letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze pomagania. Absolwentka ATK w Warszawie, mgr psychologii klinicznej i wielu kursów dokształcających – m. in Studium Przeciwdziałania Przemocy; Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz profilaktycznych NOE; Elementarz I.P.Z. w stronę profesjonalnej pomocy MDDA (młodzi dorośli dzieci alkoholików); Praktyk Technik NLP.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje – między innymi – pracę w charakterze psycholożki w zakładzie poprawczym, domu dziecka, szkole, Ośrodku Rodzin Zastępczych, domach pomocy społecznej czy organizacjach pozarządowych. Przez 6 lat była kuratorką zawodową w sądzie dla nieletnich. Pracowała również w Poradni Uzależnień w Skierniewicach i Warszawie. Odbyła staż w OTU przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa współpracuje od 2004 roku, początkowo w Telefonie Zaufania i prowadząc konsultacje kryzysowe. Była psycholożką i pracowniczką dzienną w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT+.

W pracy terapeutycznej korzysta z wielu nurtów. Wierzy, że zmiana jest możliwa niemalże w każdym momencie życia. Szczególnie jest jej bliska praca z grupą LGBT+ – dorosłymi dziećmi alkoholików i z rodzin dysfunkcyjnych, osobami uzależnionymi i ich bliskimi. Korzysta z własnych doświadczeń.