Lambda Warszawa wspiera organizatorów Marszu Równości w Lublinie [OPINIA PRAWNA]

Marsz Równości w Częstochowie. Foto: Lambda Warszawa

 

2018-10-10

  • Organizatorzy Marszu Równości w Lublinie odwołali się dziś od zakazu organizacji zgromadzenia, wydanego wczoraj przez prezydenta Lublina. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie.
  • Według prezydenta, zakaz uzasadniony jest m.in. tym, że zagrożone może być bezpieczeństwo osób uczestniczących w Marszu.
  • Lambda Warszawa nie zgadza się z tłumaczeniem prezydenta Lublina. Organizacja przygotowała i przesłała do sądu opinię w tej sprawie.
  • Według Lambdy, argumentacja prezydenta jest chybiona. Obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zgromadzenia.

O decyzji prezydenta Lublina organizatorzy I Marszu Równości w Lublinie dowiedzieli się wczoraj rano. W uzasadnieniu decyzji o zakazie prezydent napisał, że  „przekazane zostały informacje o możliwości wystąpienia zagrożeń dla uczestników” Marszu, a także „prawdopodobny jest przyjazd do Lublina dużej grupy osób mających na celu zakłócenie” Marszu, o czym mają świadczyć internetowe „wezwania do działań”, w tym „noszące znamiona czynów zabronionych”.

Z decyzją prezydenta nie zgadzają się organizatorzy Marszu, którzy w dniu dzisiejszym zaskarżyli decyzję do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Do postępowania przed sądem przyłączyła się również Lambda Warszawa, która udzieliła patronatu Marszowi Równości. Stowarzyszenie przesłało do sądu tzw. opinię „przyjaciela sądu” (amicus curiae), w której wskazuje, że argumentacja prezydenta jest chybiona, a decyzja o zakazie marszu jest niezgodna z prawem i została wydana wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W przytoczonym w opinii wyroku TK z dnia 18 stycznia 2006 r. (sygn. Akt K 21/05) czytamy m.in., że

„ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia tego prawa nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że zgromadzenie publiczne spowoduje naruszenie porządku publicznego przez wydarzenia, na które organizatorzy zgromadzenia nie mają wpływu, a władza publiczna uchyla się od podjęcia skutecznych działań w celu zagwarantowania realizacji wolności zgłoszonego zgromadzenia”.

Trybunał wskazał także, że to „na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony grupom organizującym demonstracje i biorącym w nich udział, bo tylko w ten sposób można realnie gwarantować wolność zgromadzeń”. – Innymi słowy, prezydent Lublina, zakazując Marszu, uchyla się od swoich obowiązków jako włodarz miasta. Nie można obciążać ofiar odpowiedzialnością za to, że ktoś inny może chcieć je zaatakować lub zniszczyć mienie publiczne – mówi dr Piotr Godzisz z Zarządu Lambdy Warszawa, który podpisał się pod opinią stowarzyszenia. Opinia wskazuje, że

„Musi budzić największe zdumienie, że Prezydent Miasta Lublin, mimo że powoływał się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w swoim rozstrzygnięciu, nie trafił na te – bodaj najczęściej przywoływane – wytyczne. Budzi to uzasadnione wątpliwości, czy wbrew składanym w uzasadnieniu decyzji zapewnieniom, że rozstrzygnięcie nie zostało oparte w z związku z treściami, jakie organizator zamierzał zakomunikować, faktyczną przyczyną nie była właśnie homofobia oraz chęć odebrania społeczności osób LGBT konstytucyjnie i konwencyjnie gwarantowanego prawa do organizacji pokojowego zgromadzenia.”

Opinia Lambdy Warszawa przywołuje również wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce. – W tym wyroku sąd w Strasburgu orzekł, że prezydent Warszawy, zakazując Parady Równości w 2005 roku, naruszył przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – mówi Godzisz. Opinia przytacza też nowszy wyrok ETPCz w sprawie Ogru i inni przeciwko Turcji, w którym wskazano, że

„jakiekolwiek ograniczenia wolności zgromadzeń dopuszczalne są tylko w wyjątkowych okolicznościach, a na państwach-stronach Konwencji, które tę wolność ograniczają, spoczywa ciężar udowodnienia, że ograniczenia te były nie tylko proporcjonalne, lecz również absolutnie niezbędne w społeczeństwie demokratycznym.”

Posiedzenie sądu wyznaczono dziś na 14:15. Marsz Równości zaplanowany jest na sobotę, 13 października.

Opinia „przyjaciela sądu” Lambdy Warszawa została przygotowana pro bono przez Jacka Mazurczaka, adw. Mateusza Wąsika i dra Piotra Godzisza.

Projekt opinii znaleźć można pod tym linkiem.

***

Podoba Ci się to, co robi Lambda Warszawa? Zostań naszym darczyńcą. Zobacz jak: http://lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/wlacz-sie/darowizna/