Fundusz Stonewall – nabór wniosków otwarty

FundStone_tlo_czarneMożna już składać wnioski w tegorocznej edycji konkursu mikrograntów Fudusz Stonewall, organizowanego przez Lambdę Warszawa. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, realizowane przez grupy formalne i nieformalne działające na rzecz społeczności LGBT+,  których budżet w roku ubiegłym nie przekroczył 20.000 zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być zrealizowane w 2018 roku. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2000 zł. Kwota przeznaczana na Fundusz Stonewall w 2017 roku to 6000 zł – 15% odpisów z 1% podatku, przekazanego Lambdzie Warszawa w poprzednim roku. Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz formularza wniosku do pobrania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Lambda Warszawa, w dniu 21 października 2017 r.

Wnioski przyjmujemy do 18 września, godz. 21:00. na adres stonewall@lambdawarszawa.org
POBIERZ formularz wniosku


 

REGULAMIN KONKURSU

Czym jest Fundusz Stonewall?

Fundusz Stonewall jest funduszem celowym stworzonym przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Dzięki temu sytuacja tej grupy w Polsce ulegnie poprawie, poprawią się także warunki jej funkcjonowania społecznego i jakość życia.

Fundusz odwołuje się do wartości związanych z ruchem gay liberation (wyzwolenia gejów i lesbijek), zapoczątkowanych wydarzeniami w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku 28 czerwca 1969 roku: wolności, równości, tolerancji i wspólnoty. Przyznawane granty powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów Funduszu, a w dłuższej perspektywie do zwiększenia wolności, równości i poszanowania praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie, zwiększenia tolerancji społecznej wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości i interseksualności oraz budowania wspólnoty między homoseksualnymi/ biseksualnymi/ transseksualnymi kobietami i mężczyznami oraz osobami nie deklarującymi płci, która zaowocuje wzmocnieniem ich pozytywnej tożsamości.

Fundusz opiera się w całości o pracę ochotniczą: osoby oceniające wnioski i wspierające wnioskujące organizacje w realizacji projektów pracują nieodpłatnie. Podobnie, dofinansowane projekty powinny być realizowane przez wolontariuszki i wolontariuszy – osoby pracujące ochotniczo.

Skąd pochodzą środki na mikrogranty?

Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa, Fundusz jest corocznie zasilany kwotą 15% wpłat otrzymywanych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w poprzednim roku.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Fundusz dofinansowuje projekty, dzięki realizacji których zwiększy się pozytywna tożsamość osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz nie deklarujących płci i/lub zwiększy się tolerancja społeczna wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci. Projekty powinny być realizowane przez wolontariuszki i wolontariuszy.

Każdy z realizowanych projektów powinien:

 • zwiększać tolerancję społeczną wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości; lub
 • zwiększać poszanowanie praw osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie; lub
 • przyczyniać się do budowania między nimi wspólnoty, pozwalającej osobom homoseksualnym, biseksualnym, transpłciowym lub nie deklarującym płci rozwinąć swoją pozytywną tożsamość.

Przykładowe projekty mogą dotyczyć:

 • organizacji wydarzeń (manifestacji, happeningów, wystaw, konferencji, seminariów) dotyczących upowszechniania lub poszanowania praw osób LGBT+;
 • realizacji działań kulturalnych (np. warsztatów, przeglądów, festiwali, konkursów, dyskusji) prezentujących kulturę LGBT+ i upowszechniających jej wkład
  w kulturę narodową i europejską;
 • realizacji działań prezentujących szerokiemu gronu odbiorczyń i odbiorców sytuację osób LGBT+ w Polsce (np. warsztaty, akcje uliczne, happeningi, akcje informacyjne, badania, analizy, działalność archiwalna);
 • działań pomocowych, umożliwiających budowanie pozytywnej tożsamości osób LGBT+ (np. grupy wsparcia, poradnictwo, udzielanie wsparcia);
 • działań integrujących społeczność osób LGBT+ i dzięki temu wzmacniających ich pozytywną tożsamość (np. spotkania, imprezy, realizacja wspólnych projektów, działalność turystyczna i rekreacyjna);
 • organizacji działań przyczyniających się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa hiv i mobilizacji społeczności LGBT+ do ograniczenia stygmatyzacji i wykluczenia osób żyjących z hiv oraz zapewnienia im opieki i wsparcia (np. działalność profilaktyczna i informacyjna, organizacja wydarzeń rocznicowych, organizacja seminariów i konferencji, świadczenie wsparcia na rzecz osób żyjących z hiv).

Wymienione typy projektów mają jedynie charakter przykładowy, a ich lista nie jest zamknięta. Wnioskujące organizacje/ grupy nieformalne przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku prezentującego projekt powinny rozważyć czy, i w jaki sposób proponowany projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Funduszu.

Wszystkie dofinansowane projekty powinny zakładać ich realizację z poszanowaniem przepisów prawa.

Jaka jest kwota przeznaczona na dofinansowanie?

Zgodnie z przyjętymi zasadami finansowania Funduszu, w 2017 roku dysponuje on kwotą 6000 zł, stanowiącą równowartość 15% środków przekazanych Stowarzyszeniu w ramach mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku.

W jakim terminie mogą być realizowane złożone projekty?

Realizacja projektu (czas od momentu podjęcia pierwszych działań, niezbędnych do zrealizowania projektu do zakończenia ostatnich działań koniecznych do zrealizowania projektu) może się rozpocząć nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 roku i powinna się zakończyć najpóźniej 30 listopada 2018 roku.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Możliwe jest wnioskowanie o dotację do projektu mini (w wysokości do 1000 zł dofinansowania) lub projektu standardowego (w wysokości od 1001 do 2000 zł dofinansowania).

Przyznana dotacja może stanowić maksymalnie 90% kosztów realizacji projektu. Pozostałe koszty (minimum 10%) powinny zostać wniesione jako wkład własny przez wnioskującą organizację/ grupę nieformalną. Wniesiony wkład własny może mieć charakter:

 • finansowy (gotówka, np. z zysków ze sprzedaży biletów na wydarzenie realizowane
  w ramach projektu, składek członkowskich) lub
 • rzeczowy i osobowy (wyceniona według realnych stawek rynkowych wartość wniesionego do projektu sprzętu, korzystania z sal, pracy wykonywanej przez wolontariuszki i wolontariuszy). Wnioskująca organizacja powinna dokonać wyceny wnoszonego do projektu wkładu rzeczowego i osobowego z wykorzystaniem stawek obowiązujących dla danego rodzaju czynności na danym terenie (np. praca wolontariuszy rozdających ulotki: 2 osoby x 3 h x 15 zł/h = 90 zł lub korzystanie z sali do przeprowadzenia warsztatów: 5 h x 75 zł/h = 375 zł).

Zadeklarowany we wniosku wkład własny należy udokumentować przy rozliczeniu, przedstawiając kopie dokumentów księgowych (w przypadku wkładu gotówkowego/ finansowego) lub oświadczenia, umowy o świadczenie pracy wolontariackiej, umowy darowizny itp. (w przypadku wkładu rzeczowego)

Jakie koszty może dofinansować Fundusz?

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie wyłącznie kosztów merytorycznych realizacji projektu, np. druk ulotek, wynajem sali, koszty przejazdu prelegentki/ prelegenta lub wolontariuszek/ wolontariuszy, zakup materiałów do dekoracji sali, wynajem nagłośnienia, wykonanie bannerów itd. Przekazana dotacja nie może zostać przeznaczona na wynagrodzenia lub honoraria – zgodnie z założeniami Funduszu projekty powinny być realizowane przez wolontariuszki i wolontariuszy.

Zasady dokonywania zmian w projektach

Wszelkie zmiany w realizacji projektu muszą zostać uprzednio zaakceptowane w formie pisemnej (wiadomość poczty elektronicznej) przez Sekretariat Funduszu Stonewall. Zmiany te nie mogą mieć wpływu na zakres merytoryczny projektu (nie jest możliwe przeznaczenie otrzymanej dotacji na działania, które nie były opisane we wniosku ani zrezygnowanie
z części planowanych działań, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie tworzenia projektu).

W trakcie realizacji dofinansowanego projektu możliwe jest wprowadzenie następujących zmian:

 • zmiana numeru rachunku bankowego na który przekazane zostanie dofinansowanie;
 • zmiana osoby koordynującej realizację projektu;
 • zmiana harmonogramu realizacji projektu, przy czym ostateczny termin zakończenia działań nie może przekroczyć dnia 30 listopada 2018 roku;
 • zmiana w poszczególnych pozycjach budżetu uwzględnionych we wniosku, do wysokości 20% otrzymanej dotacji.

Nie istnieje możliwość dodania w trakcie realizacji projektu nowych pozycji do budżetu jak też zwiększenia wartości przyznanego dofinansowania, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie złożenia wniosku.

Dokonanie zmiany w projekcie musi zostać poprzedzone akceptacją ze strony Sekretariatu Funduszu. Oznacza to, że nie jest możliwe ich wcześniejsze dokonanie, a następie wystąpienie o akceptację poczynionej zmiany.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać grupy nieformalne oraz oficjalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) działające na rzecz społeczności LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci) o kwocie przychodów (darowizn, odpisów, dotacji, zysków z prowadzonej działalności) nie przekraczającej 20 000 zł w roku poprzedzającym ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Stonewall. W przypadku grup/ struktur nieformalnych nie posiadających osobowości prawnej działających w ramach zarejestrowanych organizacji, wniosek musi zostać złożony przez organizację, w ramach której działają. W trakcie oceny formalnej analizowane będzie spełnienie kryteriów formalnych dla reprezentującej organizacji.

Wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna musi wykazać się zrealizowaniem w okresie jednego roku, poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej jednego projektu, związanego z celami Funduszu (w ramach otrzymanej dotacji lub w wyłącznie w oparciu o wkład rzeczowy i nieodpłatną pracę).

W przypadku wnioskowania o udzielenie grantu przez grupę nieformalną, dofinansowanie projektu przyznane będzie na rzecz reprezentującej ją osoby fizycznej, która odpowiadała będzie prawnie za zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Organizacja lub grupa nieformalna wnioskująca o dofinansowanie powinna posiadać zróżnicowany skład organu zarządzającego (powinny w nim zasiadać osoby homoseksualne lub/i biseksualne lub/i transseksualne lub/i nie deklarujące płci). W przeciwnym przypadku wnioskująca grupa/ organizacja powinna uzasadnić, dlaczego takiego zróżnicowania nie wprowadzono i powinno to być podyktowane obiektywnymi przyczynami.

Wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna nie może prowadzić działalności komercyjnej, a dofinansowany projekt nie może być związany z prowadzeniem działalności o takim charakterze. Jako działalność komercyjną rozumie się wszelką działalność przynoszącą zyski, które są przeznaczane na cele inne niż statutowe.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 18 września 2017 roku do godz. 21:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Lambda Warszawa, w dniu 21 października 2017 r.

Wniosek powinien zostać wypełniony w formularzu Funduszu Stonewall, na komputerze i dostarczony na adres poczty elektronicznej stonewall@lambdawarszawa.org.

Za datę wpływu wniosku uznaje się faktyczną datę jego dostarczenia na wskazany adres e-mail.

Wnioski dostarczone po terminie naboru nie będą poddane ocenie.

W jaki sposób wnioski będą oceniane?

Ocena wniosków składa się z oceny formalnej (spełnienia kryteriów dotyczących sposobu przygotowania i złożenia wniosku) oraz oceny merytorycznej (przyczyniania się planowanego projektu do osiągnięcia celów funduszu).

1. Ocena formalna. Za ocenę formalną zgłoszonych wniosków odpowiadać będzie sekretariat Funduszu Stonewall, funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Ocena formalna ma charakter 0/1 (spełnia – nie spełnia). W trakcie oceny formalnej oceniane będą następujące kryteria:

 • czy wniosek złożono na obowiązującym formularzu Funduszu Stonewall?
 • czy wniosek został złożony przed upływem terminu jego składania?
 • czy wniosek wypełniono na komputerze?
 • czy wszystkie pola wniosku są wypełnione?
 • czy wnioskująca grupa nieformalna nie jest częścią innej organizacji (nie działa w strukturach innej organizacji), której przychody w roku poprzedzających udzielenie dotacji przekroczyły 20 000 zł (dotyczy grup nieformalnych)?
 • czy organizacja/ grupa nieformalna składająca wniosek działa na rzecz społeczności LGBT+?
 • czy wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna jest zarządzana przez zespół zróżnicowany płciowo (zgodnie z deklarowaną płcią) lub uzasadniła wiarygodnie odstępstwo od tej zasady?
 • czy wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna działa zarówno na rzecz kobiet i/lub mężczyzn i/lub osób nie deklarujących płci lub uzasadniła wiarygodnie odstępstwo od tej zasady?
 • czy wnioskująca grupa nieformalna przedstawiła wymagane regulaminem rekomendacje i zostały one potwierdzone w procesie oceny (dotyczy grup nieformalnych)?
 • czy organizacja/ grupa nieformalna składająca wniosek zrealizowała w okresie
  jednego roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej jeden projekt zgodny z celami Funduszu Stonewall?
 • czy termin realizacji projektu zawiera się pomiędzy 1 stycznia a 30 listopada 2018 roku?
 • czy wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna zaplanowała wniesienie do projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitych kosztów realizacji projektu?
 • czy wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w limicie dofinansowania dla danego typu projektów (do 1 000 zł dla projektów mini lub od 1001 do 2 000 zł dla projektów standardowych)?
 • czy wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna nie prowadzi działalności komercyjnej zgodnie z definicją określoną przez Fundusz?
 • czy wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna miała dochody w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie większe niż 20 000 zł?
 • czy w budżecie projektu, w części finansowanej z Funduszu Stonewall nie zaplanowano wynagrodzeń dla osób realizujących projekt?
 • czy w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Stonewall w poprzednich 3 latach projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz poprawnie rozliczony?
 • czy budżet projektu nie zawiera błędów rachunkowych?

W trakcie oceny formalnej dopuszcza się wezwanie wnioskujących grup nieformalnych/ organizacji pozarządowych do poprawienia wyłącznie błędu formalnego polegającego na braku informacji w niektórych polach wniosku.

W przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku, wnioskujące organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne będą zobowiązane do przesłania niezbędnych poprawek w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania e-mailem informacji o konieczności wniesienia poprawek. Wnioski, w których nie dokonano poprawek formalnych w wyznaczonym terminie nie będą przekazane do oceny merytorycznej.
Ocenie merytorycznej poddane będą wyłącznie projekty które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej. Przewiduje się dokonanie oceny formalnej projektów w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków. Wnioskujące organizacje i grupy nieformalne zostaną powiadomione o jej wynikach za pośrednictwem e-maila. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.

2. Ocena merytoryczna. Za ocenę merytoryczną odpowiada Rada Funduszu, złożona z osób zaufania publicznego prowadzących działania na rzecz społeczności LGBT+. Radę tworzą prof. Zbigniew Izdebski, dr hab. Jacek Kochanowski, prof. Monika Płatek, Tomasz Raczek, dr Kazimiera Szczuka oraz Krzysztof Kliszczyński, reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Ocena merytoryczna będzie prowadzona wyłącznie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku. W jej trakcie uwzględniane będą następujące kryteria:

 • wpływ złożonego projektu na osiągnięcie celów funduszu i czytelne wskazanie przez wnioskującą organizację/ grupę nieformalną, w jaki sposób zaproponowane działania przyczyniają się do osiągnięcia tych celów;
 • spójność zaproponowanych działań;
 • realność (prawdopodobieństwo) zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań
  i osiągnięcia celu projektu;
 • liczba odbiorczyń i odbiorców projektu;
 • rzetelność przygotowania budżetu projektu, w tym szczegółowość oszacowania kosztów oraz spójność kosztów i zaplanowanych działań;
 • efektywność kosztów: stosunek kosztów projektu do liczby jego odbiorczyń
  i odbiorców.

Dodatkową preferencję w trakcie oceny otrzymają projekty od organizacji/ grup nieformalnych działających poza Warszawą, w miastach w których nie istnieją organizacje/ oddziały organizacji działających na rzecz osób LGBT+ oraz projekty złożone przez organizacje, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich naborach wniosków
w ramach Funduszu.

Ocena merytoryczna projektów zostanie dokonana w terminie do 20 października 2017 r. Wnioskujące organizacje i grupy nieformalne zostaną powiadomione o jej wynikach za pośrednictwem e-maila. Lista nagrodzonych projektów zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lambda Warszawa (zakładka Funduszu Stonewall). Od wyników oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie, nie jest także możliwe uzupełnianie projektów na etapie oceny merytorycznej.

W jaki sposób zostanie przekazana przyznana dotacja?

Grupy nieformalne/ organizacje pozarządowe, których wnioski zostały dofinansowane będą zobowiązane w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu do przesłania podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dotacja zostanie wypłacona na podstawie zawartych w nim zobowiązań, dotyczących realizacji projektu. W przypadku, gdy weryfikacja przesłanej dokumentacji wykaże niezgodność z informacjami podanymi w złożonym wniosku Fundusz może podjąć decyzję o nie wypłaceniu dotacji.

Przyznana dotacja zostanie przekazana w formie zaliczki na konto organizacji realizującej projekt lub konto osoby koordynującej projekt w imieniu grupy nieformalnej.

W przypadku projektów mini zaliczka będzie udzielona w kwocie 80% dofinansowania najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. W przypadku grantów standardowych zaliczka zostanie przekazana w formie I transzy (40% przyznanej dotacji) w terminie 7 dni przed rozpoczęciem projektu, kolejna transza zostanie przekazana w ciągu 7 dni od przekazania i zaakceptowania rozliczenia pierwszej zaliczki. Pozostała część dotacji zostanie przekazania w ciągu 7 dni od otrzymania i zaakceptowania rozliczenia realizacji projektu.

Jak będzie wyglądało rozliczenie otrzymanej dotacji?

Wnioskująca grupa/ organizacja jest zobowiązana do rozliczenia otrzymanej dotacji i przedstawienia efektów zrealizowanego projektu w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Rozliczenie składa się z:

 • opisu sposobu realizacji projektu i jego przebiegu;
 • opisu osiągniętych efektów projektu;
 • zestawienia kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu;
 • w przypadku organizacji pozarządowych: kopii dokumentów księgowych (faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego) potwierdzających wydatkowanie przyznanego grantu oraz zapewnienie wkładu własnego oraz noty księgowej na kwotę przyznanej dotacji (przedstawianej w momencie rozliczenia projektu);
 • w przypadku grup nieformalnych: załączenie (wyłącznie w odniesieniu do wkładu własnego) kopii dokumentów księgowych (faktury, rachunki, dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego); oryginały dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanego grantu powinny być przesyłane na bieżąco, nie później niż w terminie 14 od daty ich wystawienia.

Przedstawione rozliczenie będzie zweryfikowane i zaakceptowane w ciągu 7 dni od jego przesłania. W przypadku konieczności wniesienia uzupełnień przesyłane będą stosowne prośby. Rozliczenie transzy projektu przebiegało będzie w przedstawiony powyżej sposób.

Jaki jest kalendarz realizacji konkursu? – daty dotyczą konkursu w 2017 roku

 

Ogłoszenie naboru wniosków

21 sierpnia 2017 r.

Ostateczny termin składania wniosków

18 września 2017 r., godz. 21:00

Ocena formalna wniosków

19 września – 25 września 2017 r.

Powiadomienie o wynikach oceny formalnej

25 września 2017 r.

Ocena merytoryczna wniosków

26 września – 20 października 2017 r.

Powiadomienie o wynikach oceny merytorycznej

21 października 2017 r.

Realizacja dofinansowanych projektów

1 stycznia 2018 r. – 30 listopada 2018 r.

Rozliczenie projektów

do 31 grudnia 2018 r.

 

Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Funduszu Stonewall?

Informacje na temat Funduszu Stonewall, zasad przyznawania dotacji oraz kwalifikujących się projektów są udzielane przez Sekretariat Funduszu Stonewall wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem stonewall@lambdawarszawa.org.

W związku z błędami formalnymi popełnionymi przez organizacje i grupy nieformalne w poprzednich naborach wniosków, zachęcamy wszystkie osoby i podmioty planujące złożenie wniosku do skonsultowania sposobu jego przygotowania i zgodności formalnej z kryteriami Funduszu za pośrednictwem e-maila. Termin udzielenia odpowiedzi może zająć do 3 dni roboczych.

POBIERZ REGULAMIN W PDF

Projekty sfinansowane w poprzednich latach (2009-2015)