Hostel LGBT

Uwaga! W związku z brakiem funduszy na utrzymanie hostelu zmuszeni byliśmy zawiesić jego działalność.

Prowadzony przez nas na terenie Warszawy „Hostel interwencyjny dla osób LGBT” umożliwia rozwiązanie problemów osobistych osób LGBT, pomagając jednocześnie przygotować się do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia hostel oferuje możliwość uporządkowania sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu wsparcia osoba korzystająca z hostelu będzie gotowa do dalszego samodzielnego funkcjonowania.

Całodobowy kontakt z hostelem: tel. 513 56 89 34, e-mail: hostel@lambdawarszawa.org

Hostel interwencyjny dla osób LGBT zagrożony. Ruszyła zbiórka na jego utrzymanie:
www.lgbthostel.pl

O hostelu

O hostelu

Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Hostel znajduje się w bezpiecznym miejscu, zlokalizowanym na terenie Warszawy. Oferta hostelu jest skierowana do osób LGBT (nieheteroseksualnych oraz transpłciowych), które wskutek zagrożenia lub doświadczenia przemocą ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową zostały zmuszone do opuszczenia stałego miejsca zamieszkania.

Hostel interwencyjny umożliwia rozwiązanie problemów osobistych osób LGBT, przygotowując je do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia i podstawowego wyżywienia oferuje możliwość uporządkowania sytuacji prawnej, socjalnej, psychologicznej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu wsparcia korzystające z niego osoby będą gotowe do dalszego, samodzielnego funkcjonowania.

Przyjęcie do hostelu następuje na okres dwóch tygodni (14 dni). Po upływie tego czasu możliwe jest przedłużenie pobytu w hostelu na kolejne tygodnie.


Informacje dla instytucji pomocowych

Informacje dla instytucji pomocowych
Jeżeli Państwa organizacja lub instytucja zajmuje się pomaganiem osobom, które doznały lub doznają przemocy, zachęcamy do współpracy z naszym hostelem, zlokalizowanym w bezpiecznym miejscu na terenie Warszawy.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadząc mieszkania chronione lub hostele interwencyjne nie zawsze macie Państwo warunki, aby pomóc wszystkim. Osoby LGBT należą do szczególnej grupy, która ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową jest narażona na retraumatyzację w miejscach oferujących schronienie dla populacji ogólnej. Nasze doświadczenia wskazują na to, że zdarza się to nawet w najlepiej prowadzonych ośrodkach.

Osoby, które tracą miejsce zamieszkania z powodu ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej najczęściej nie miały jeszcze szansy wypracować efektywnych sposobów radzenia sobie ze skierowaną do nich agresją, zaś szczególnie z przemocą psychiczną. W prowadzonym hostelu zatrudniamy osoby będące specjalistami i specjalistkami w dziedzinie prawa, pracy socjalnej, wsparcia kryzysowego i psychologicznego oraz doradztwa zawodowego, przygotowane do rozpoznawania objawów tego rodzaju przemocy, a także bezpośredniej pomocy osobom LGBT. Bliższe informacje o warunkach pobytu w hostelu, procedurze przyjęcia i ofercie pomocowej placówki można znaleźć w zakładce „Informacje dla klientów/klientek”. Zachęcamy do kontaktu z nami.


Informacje dla klientów/klientek

Informacje dla klientów/klientek

Czy hostel interwencyjny to miejsce dla mnie?
Jeżeli jesteś zagrożony/na lub doświadczasz przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, musisz w związku z tym opuścić swoje stałe miejsce zamieszkania i nie posiadasz możliwości uzyskania innej pomocy to TAK. Hostel to miejsce dla Ciebie.

Kryteria, które musi spełnić osoba ubiegająca się o przyjęcie do hostelu interwencyjnego dla osób LGBT:
1. Do hostelu może być przyjęta wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Przyjmowana osoba jest zobowiązana do uwiarygodnienia, iż jest zagrożona lub doświadcza przemocy ze względu na swoją nieheteroseksualną orientację psychoseksualną i/lub transpłciowość
3. Potrafi wykazać brak możliwości zamieszkania w innym miejscu.
4. Przejawia motywację i ma możliwość zmiany swojej sytuacji bez wsparcia osób, z powodu których znalazła się poza swoim dotychczasowym miejscem zamieszkania (np. rodziny, przyjaciół).
5. Ma gotowość do zawieszenia na czas przebywania w hostelu kontaktów ze środowiskiem, w którym doszło do przemocy (rodzina, miejscowość dotychczasowego zamieszkania).
6. Ma gotowość do wyrażenia świadomej zgody do przestrzegania klauzuli tajemnicy dotyczącej miejsca swojego pobytu.
7. Zobowiąże się do przestrzegania regulaminu hostelu.

Niestety nie możemy udzielić wsparcia osobom, które:
1. Są wykluczone społecznie w sposób względnie trwały (np. osoby trwale bezdomne, tj. powyżej roku).
2. Są ciężko chore psychicznie lub od ostatnich objawów choroby minęło mniej niż rok (dotyczy zaburzeń psychotycznych, uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu i narkotyków; ciężkiej depresji uniemożliwiającej samodzielne funkcjonowanie).
3. Są niezdolne do samodzielnego zadbania o swoje podstawowe potrzeby (np. wymagają pomocy w codziennych czynnościach).
4. Są w ciąży.
5. Były karane za przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy, kradzieżą czy oszustwem, chyba że odbyły karę lub przestępstwo się przedawniło, albo aktualnie toczy się przeciw nim postępowanie karne.
6. Są jednoznacznie heteroseksualne (nie dotyczy osób transpłciowych).
7. Są w trakcie uciążliwego leczenia (np. choroby nowotworowej, rekonwalescencji pooperacyjnej) lub planują w okresie przebywania w hostelu takie leczenie (np. operację chirurgiczną, podjęcie chemioterapii itp.).


Jak wygląda procedura przyjęcia do hostelu?

Jak wygląda procedura przyjęcia do hostelu?
1. Zaproponujemy spotkanie, w trakcie którego poznamy twoją sytuację, a także przedstawimy warunki przyjęcia i pobytu w hostelu (o nich możesz przeczytać także na tej stronie).
2. Do hostelu przyjmujemy początkowo na okres dwóch tygodni. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie pobytu na kolejne tygodnie.
3. W początkowym okresie będziesz miał/a czas na ochłonięcie po zmianie miejsca zamieszkania. Po krótkim czasie będziemy zachęcać cię do opracowania indywidualnego Planu Działania oraz podjęcia współpracy z naszymi specjalistami/kami w zakresie, który będzie ci potrzebny.
4. Będziemy współpracować z tobą, abyś w najlepszym dla siebie momencie mógł/mogła być samodzielny/a i budować swoją przyszłość, niezależnie od osób, przez które znalazłaś/eś się w trudnej sytuacji.


Jakie są oczekiwania od osób korzystających z hostelu?

Szczegółowe warunki określa regulamin, jednak najważniejsze, abyś:
1. Aktywnie korzystał/a z naszego wsparcia oraz wsparcia osób, które razem z Tobą będą mieszkać w hostelu.
2. Nie kontaktował/a się z osobami, które stosowały wobec ciebie przemoc, przez co znalazłeś/łaś się w tej trudnej sytuacji. Jeśli wspólnie uznamy, że przemoc, której doznałaś/eś, wymaga zgłoszenia, będziemy od ciebie oczekiwać, że zgłosisz sprawę organom ścigania.
3. Uczestniczył/a w pracach związanych z codziennym utrzymaniem hostelu (przygotowanie posiłków, sprzątanie, stosowanie się do zapisów ujętych w regulaminie hostelu itp.).
4. Uczestniczył/a w zebraniach społeczności, które będą odbywały się na miejscu.
5. Podczas pobytu nie przyjmował/a gości.
6. Utrzymywał/a pełną abstynencję od środków psychoaktywnych (w tym alkoholu), nieprzepisanych przez lekarza.

Jakie są warunki zakwaterowania w hostelu?

Hostel znajduje się na terenie Warszawy. W obiekcie oferujemy skromne warunki zakwaterowania w pokojach 2-, 3- lub 4-osobowych. W hostelu znajduje się wspólna jadalnia, kuchnia wyposażona w podstawowe sprzęty, świetlica, łazienki z ograniczoną dostępnością ciepłej wody, a także pralka. Umożliwiamy korzystanie z internetu na komputerze przeznaczonym do użytku mieszkańców/nek. Zapewniamy także skromne wyżywienie, przygotowywane wspólnie przez klientów/ki. Zdjęcia obrazujące wnętrze hostelu możesz znaleźć w zakładce „Jak wygląda hostel?”.

Prosimy Cię o niezabieranie ze sobą wartościowych przedmiotów. Nie możemy zapewnić bezpiecznych warunków ich przechowania. Jeśli korzystasz z leków przepisanych przez lekarza – będą one przechowywane w pokoju socjalnym i wydawane przez personel hostelu. Przestrzeń do przechowania własnych przedmiotów jest ograniczona, dlatego też prosimy o zabranie tylko niezbędnych dla siebie rzeczy.

Ze względów bezpieczeństwa stałe dyżury na miejscu pełni personel hostelu.


Regulamin hostelu

Będąc Klientem/ Klientką Hostelu masz prawo:
– bycia traktowaną/traktowanym z szacunkiem i współtworzenia życzliwej atmosfery;
– wsparcia i pomocy ze strony personelu;
– bezpłatnego pobytu w Hostelu;
– godnego traktowania, tolerancji wobec przekonań, ideologii, poglądów pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych;
– zwoływania społeczności.

Zasady funkcjonowania hostelu:
1. Hostel funkcjonuje całą dobę. Obowiązuje zakaz wychodzenia z Hostelu po godz. 22:00, chyba, że wymaga tego sytuacja zawodowa lub rodzinna uzgodniona z personelem Hostelu. Powrót po godz. 22:00 bądź spędzanie nocy poza Hostelem powinny być zgłoszone pisemnie.
2. Przyjęcie do Hostelu następuje na okres dwóch tygodni. Po upływie tego czasu, w uzasadnionych przypadkach, na prośbę klienta/-ki możliwe jest przedłużenie pobytu w Hostelu o kolejne dwa tygodnie, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.
3. Obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 7:00.
4. Pobyt w Hostelu nie służy trwałemu rozwiązaniu problemów mieszkaniowych i finansowych Klienta/ki (Hostel nie zastępuje stałego miejsca pobytu).
5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klientów/Klientek znajdujące się na jego terenie.
6. Obowiązuje bezwzględna zasada zachowania lokalizacji Hostelu w tajemnicy. Tajemnicą objęte są także dane dotyczące innych osób mieszkających w Hostelu.
7. Ze względów bezpieczeństwa prosi się osoby przyjmujące leki przepisane przez lekarza o poinformowanie o tym fakcie kadry Hostelu. Leki dostępne wyłącznie na receptę mogą zostać zdeponowane w pokoju kadry. Klienci/ Klientki mają do nich stały dostęp.
8. Klienci/-ki zobowiązani/zobowiązane są do utrzymywania porządku w pokojach zakwaterowania oraz części wspólnej na zasadach określonych przez Społeczność. Kadra ma prawo do sprawdzania czystości.
9. Klienci/-ki ponoszą odpowiedzialność finansową za dokonane przez nich zniszczenia na mieniu Hostelu lub innych osób.
10. Obowiązuje zakaz wprowadzania do Hostelu innych osób – w tym członków rodziny, przyjaciół.
11. Przywłaszczenie jakiejkolwiek rzeczy nie będącej własnością Klienta/-ki bez wyraźnego pozwolenia właściciela lub właścicielki jest zabronione.
12. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i środków zmieniających świadomość.
13. Obowiązuje zasada abstynencji seksualnej na terenie Hostelu.
14. W pokojach mieszkalnych (sypialniach) mogą przebywać wyłącznie osoby tam zakwaterowane. Kadra ma prawo wejść do pokoju.
15. Palenie, w tym tzw. papierosów elektronicznych, dozwolone jest wyłącznie w ogrodzie.
16. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz używania przemocy psychicznej, fizycznej i słownej wobec siebie i innych. Obowiązuje odnoszenie się do siebie z szacunkiem i w sposób pokojowy.
17. Każda osoba korzytająca ze schronienia zobowiązana jest do obecności na zebraniach Społeczności.
18. Hostel zapewnia wyłącznie podstawowe wyżywienie i środki higieny osobistej.
19. Pozostawione w Hostelu rzeczy należy odebrać w ciągu 7 dni. Po tym czasie zostaną wyrzucone.
20.W przypadku łamania zasad regulaminu, decyzją Zespołu, Klient/Klientka jest zobowiązany/a do opuszczenia Hostelu w ciągu 24 godzin lub natychmiastowo.


Grantodawca

W okresie luty 2015-luty 2016 projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Więcej informacji o funduszach EOG i norweskich można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl. fundusze_eog (1)

Od marca 2016 roku, projekt realizowany jest dzięki funduszom przekazanym przez międzynarodową organizację All Out. All Out mobilizuje miliony ludzi i ich sieci społeczne do budowy globalnego ruchu na rzecz miłości i równości. Ich misją jest budowanie świata w którym nikt nie musi poświęcać swojej rodziny, wolności, bezpieczeństwa i godności na rzecz tego kim jest i kogo kocha. Zbiórka która zorganizowali wśród swoich członków/członkiń okazała się sukcesem i hostel może funkcjonować przez najbliższe 4 miesiące. W tym czasie kontynuowane są działania fundraisingowe na rzecz hostelu. http://allout.org/

Obecnie hostel utrzymywany jest tylko dzięki darowiznom od osób prywatnych. 


Partnerzy

W okresie luty 2015 – luty 2016 parterem projektu była Fundacja Trans-fuzja.

Kontakt

Całodobowy kontakt z hostelem: tel. 513 56 89 34, e-mail: hostel@lambdawarszawa.org

Personel projektu

Personel projektu: 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Agnieszka Duszyńska – kierowniczka hostelu, koordynatorka, tel. 22 415 83 38, e-mail: hostel@lambdawarszawa.org
Marta Turska – asystentka koordynatorki hostelu, 22 415 83 38, e-mail: mturska@lambdawarszawa.org
Tomasz Piątek – asystent administracyjny, tel. 22 415 83 38, e-mail: tpiatek@lambdawarszawa.org
Anna Mach – psycholożka, tel. 22 415 83 38
Małgorzata Kucharczyk – trenerka umiejętności społecznych, pracowniczka socjalna, tel. 22 415 83 38
Emilia Wiśniewska – pracowniczka nocna, tel. 22 415 83 38
Marcel Malewski – pracownik nocny, tel. 22 415 83 38
Maciej Żukowski – pracownik nocny, tel. 22 415 83 38